Algemene Voorwaarden

GRAFICIN | januari 2015

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van GrafiCin te Zevenhuizen.

1.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 Verandering van deze algemene voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst binden GrafiCin alleen dan, indien deze veranderingen of afwijkingen schriftelijk bevestigd zijn door GrafiCin.

1.5 GrafiCin is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Offertes / aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2.2 De door GrafiCin gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.3 GrafiCin is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen

14 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

2.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en GrafiCin zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht GrafiCin niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

3.1 GrafiCin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft GrafiCin het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan GrafiCin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan GrafiCin worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan GrafiCin zijn verstrekt, heeft GrafiCin het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.4 GrafiCin is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat GrafiCin is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan GrafiCin de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien de werkzaamheden langer dan 6 weken opgeschort zijn en/of worden zal er voor eventuele al geleverde prestaties, gebruik worden gemaakt van een tussenfactuur welke binnen 10 dagen dient te worden voldaan.

3.6 Opdrachtgever vrijwaart GrafiCin voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 4. Duur en beëindiging overeenkomst

4.1 De overeenkomsten op producten van GrafiCin voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent daarom geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.

4.2 GrafiCin heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met GrafiCin gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4.3 GrafiCin heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of aan de andere kant het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bij het ontwerpen van grafisch materiaal en drukwerk maakt GrafiCin eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een termijn van 10 dagen reageert, gaat GrafiCin ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat.

5.2 Overschrijding van de levertijd kan voor de klant nimmer grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Indien de overeengekomen leveringsdatum is overschreden stelt de klant GrafiCin 4 weken in de gelegenheid tot levering over te gaan.

Artikel 6. Documentencontrole

Indien een bericht vergezeld wordt door één of meerdere documenten ter controle, dan wijzen wij u graag op het volgende: Gelieve orderbevestiging, drukproef en/of controledocumenten goed te controleren op materiaal, formaat, tekst, logo én kleur (kleurechtheid kunt u niet beoordelen op een beeldscherm) en bij goedkeuring uw akkoord te geven via email. Wanneer de orderbevestiging/drukproef door u geaccordeerd is, kunnen wij achteraf niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten in materiaal, formaat, tekst, logo én kleur.

Artikel 7. Overmacht

7.1 GrafiCin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer GrafiCin als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

7.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal GrafiCin alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en GrafiCin geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele al geleverde prestaties tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 8. Prijzen

8.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

8.2 GrafiCin is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de prijsstijgingen die zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen ten aanzien van de kosten die voor het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Zoals o.a. stijging van verzendkosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen of in het algemeen omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn. GrafiCin is verder gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.

8.3 Wijzigingen in de tarieven worden door GrafiCin, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingen

9.1 Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en GrafiCin en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

9.2 De opdrachtgever dient het overeengekomen verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen na het ontvangen van de factuur.

9.3 In genoemde gevallen behoudt GrafiCin zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

9.4 Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt een herinnering tot betaling verstuurd. Deze dient binnen 10 dagen te zijn voldaan. Hierna volgen maximaal drie aanmaningen, voor iedere aanmaning wordt kosten van t.w.v €12,50, in rekening gebracht. De betaal termijn van een aanmaning is 5 dagen. Indien de betalingstermijn opnieuw is overschreden, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

9.5 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering GrafiCin hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

8.6 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10. Copyright

10.1 Alle door GrafiCin verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst.

10.2 Alle door GrafiCin ontwikkelde promotiematerialen kunnen door GrafiCin voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

10.3 Al het door GrafiCin vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van GrafiCin niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

10.4 Het eigendom van door GrafiCin verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij GrafiCin, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan GrafiCin hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is GrafiCin gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van GrafiCin is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken/diensten.

11.2 GrafiCin is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

11.3 GrafiCin is verder niet aansprakelijk voor schade in de vorm van winstderving.

11.4 GrafiCin is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan

door hem van de opdrachtgever ontvangen en door GrafiCin te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten, indien de opdrachtgever GrafiCin niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.

11.5 De opdrachtgever vrijwaart GrafiCin voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van enigerlei schade, voor zover GrafiCin op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever dan wel deze voorwaarden niet aansprakelijk is en vergoedt GrafiCin alles wat GrafiCin aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

12.2 GrafiCin noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij

Artikel 13. Reclame

13.1 Reclames dienen uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk bij GrafiCin te worden gemeld, bij gebreke waarvan het recht op reclame komt te vervallen. Reclames zullen door GrafiCin worden onderzocht. GrafiCin is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats te stellen van eerdere ondeugdelijke prestatie, tenzij het verzuim onherstelbaar is.

13.2 De prestatie van GrafiCin geldt in ieder geval tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever het geleverde of gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

Artikel 14. Privacy

13.1 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten en beeldmateriaal blijven vertrouwelijk. GrafiCin verstrekt informatie als naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Algemene voorwaarden | januari 2015

 

Download de algemene voorwaarden als pdf

Bekijk het maar:

Deel deze pagina op uw:

Plasweg 118 • 2742 KD Waddinxveen • T [06] 25 30 14 39 • E hallo@graficin.nl

Volg Graficin op:   

Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | © 2017 Graficin | Realisatie: De Goudse Wolf